S?odki Styl Sp. z o.o.

W S?odkim Stylu rozwijamy nasz? pasj? do tworzenia pysznych dla podniebienia i ?licznych dla oka s?odko?ci. Oferujemy Pa?stwu bogaty asortyment galaretek, pieczywa cukierniczego, wafli oraz wyrobw w czekoladzie. Zach?camy Pa?stwa do zapoznania si? si? ze szczeg?ami naszej oferty i zapraszamy do wsp?pracy.

W?a?ciciele i za?oga S?odkiego Stylu.
O Firmie

Produkcja

Posiadamy specjalistyczne maszyny i urz?dzenia do produkcji szerokiej gamy s?odyczy. Stale wzbogacamy park maszynowy i poszerzamy nasze mo?liwo?ci produkcyjne.

Zapraszamy
O Firmie

Odbiorcy

D??ymy do tego, aby nasze produkty by?y dost?pne dla ka?dego klienta. Systematycznie rozwijamy sie? dystrybucji i prowadzimy aktywne wsparcie naszych odbiorcw. Zapraszamy do wsp?pracy wszystkich Pa?stwa zainteresowanych dystrybucj? naszych wyrobw.

Zapraszamy
O Firmie

Marka w?asna

S?odki Styl zajmuje si? tak?e produkcj? s?odyczy pod mark? w?asn?. Wiemy dok?adnie jakie koszty wi??? si? z utrzymaniem i realizacj? s?odkich pomys?w. Staramy si? pomaga? innym udost?pniaj?c nasze moce produkcyjne. Oferujemy naszym klientom solidn? realizacj? zamwie? z gwarancj? racjonalnie skalkulowanych cen.

Zapraszamy
O Firmie

Rozwj

S?odki Styl zajmuje si? produkcj? i dystrybucj? s?odyczy dostosowuj?c ofert? do oczekiwa? klientw. Pracujemy tak?e nad zupe?nie nowymi wyrobami z nadziej?, ?e znajd? uznanie w?rd naszych odbiorcw.

Zapraszamy
ofirmie

Wsp?praca

Podejmiemy wsp?prac? z innowatorami i ekspertami z dziedziny surowcw spo?ywczych, produkcji opakowa? oraz technologii spo?ywczej. Jeste?my zainteresowani nawi?zaniem ?cis?ej wsp?pracy ze specjalistami, technologami produkcji cukierniczej, ktrzy maj? ciekawe i nowatorskie pomys?y.

Zapraszamy
ofirmie